Nanay na nagsimula ng kanyang online exchange sa halagang 500 pesos | Laban Lang

Nanay na nagsimula ng kanyang online exchange sa halagang 500 pesos | Laban Lang

Narito ang kwento ng isang ina ng tahanan na natutong magbake online at nagsimula ng kanyang sariling negosyo sa halagang 500 pesos lamang. Sa kasalukuyan ay mayroon na siyang sariling…

Read more »